Obchodní podmínky

Provozovatelem internetových stránek www.morezliav.skwww.moreslev.czwww.slevmeto.cz – dále jen 'web provozovatele',  je společnost  Phoenix Corporation, s.r.o., sídlo:  Kalinkovo 578, 900 43 Kalinkovo, IČO:  36 74 57 74, DIČ: 202 233 19 38, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 44838/B je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 , fax č.: 02/ 58272 170.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

webu provozovatele

I. Vymezení základních pojmů

Pokud není v konkrétní nabídce Voucheru uvedeno jinak, mají následující pojmy a zkratky označeny s velkým počátečním písmenem význam v následujících definicích:

1. Provozovatelem internetových stránek je společnost Phoenix Corporation, sro, sídlo: Kalinkovo ​​578, 900 43 Kalinkovo, IČ: 36 74 57 74, DIČ: 202 233 19 38, bankovní spojení FIO banka, číslo účtu: CZ20 2010 0000 0022 0093 1378, FIOBCZPP . Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl: Sro, Vložka č. 44838 / B (dále jen "Provozovatel").

2. Zprostředkovatel je společnost Phoenix Corporation, sro, sídlo: Kalinkovo ​​578, 900 43 Kalinkovo, IČ: 36 74 57 74, DIČ: 202 233 19 38, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl: Sro, Vložka č. 44838 / B. Zprostředkovatel zprostředkovává prodej Voucheru ze strany Poskytovatele Zákazníkovi na Stránce. Provozovatel na své Stránce umožňuje Zákazníkovi získat časově omezený Voucher na určité zboží / službu. Možnost získání Voucheru na dané zboží / službu může být podmíněn objednáním předem stanoveným počtem Zákazníků. Poskytovatel se zavázal, že bude akceptovat Klienty předložené Vouchery.

3. Provozovatel jen zprostředkovává uzavření smlouvy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem, na jejímž základě dojde následně k dodání objednaného zboží či poskytnutí služby.

4. Dodavatelem zboží či Poskytovatelem služby (dále jen "Poskytovatel") se rozumí osoba odlišná od Provozovatele, která prodává konkrétně Vouchery nabízené na Stránce, přičemž Poskytovatel je v nabídce zboží / služby vždy předtím přesně identifikován.

5. Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která si objedná a koupí Voucher na Stránce.

6. Spotřebitelem se rozumí osoba, která získala Voucher od Provozovatele, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

7. Strany jsou Zprostředkovatel a Zákazník.

8. Předmět zprostředkování je zprostředkování prodeje Voucheru.

9. Nabídka je časově omezená nabídka prodeje Voucheru zveřejněna na Stránce.

10. Voucher je potvrzení o právě Zákazníka vůči Poskytovateli, aby mu tento za podmínek uvedených v Nabídce a / nebo na samotném Vouchery poskytl Plnění uvedené v dané Nabídce a / nebo Vouchery

11. Plnění je zboží nebo služba uvedena v Nabídce nebo Vouchery.

12. Stránka je internetová stránka Zprostředkovatele webu provozovatele; zlavy.europa2.sk, zlavy.tv8.sk, zlavy.banoviny.sk, zlavy.radiowow.sk, zlavy.jemne.sk, zlavy.antenarock.sk.

13. Smlouvou uzavřenou na dálku podle § 2 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů rozumí smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem sjednána a uzavřena výhradně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele, zejména využitím webového sídla, elektronické pošty, telefonu, faxu, adresního listu nebo nabídkového katalogu.

14. VOP jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky Zprostředkovatele při poskytování služeb prostřednictvím Stránky, které upravují práva a povinnosti Zprostředkovatele a Zákazníka, popř. Poskytovatele při poskytování a využívání služeb Zprostředkovatele, přičemž VOP jsou zveřejněny a dostupné v elektronické formě na Stránce.


II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a Zákazníkem

1. Zprostředkovatel zveřejňuje na Stránce v určitých časových intervalech (denních nebo jiných intervalech) Nabídky Vouchery, jejichž koupi si Zákazník může objednat a které si Zákazník může koupit.

2. Obsahem vztahu mezi Sprostedkovateľom a Zákazníkem je závazek Zprostředkovatele, umožnit Zákazníkovi získat Voucher na zboží / službu popsanou Poskytovatelem v nabídce a závazek Zákazníka zaplatit za tento Voucher dohodnutou cenu na účet Zprostředkovatele za stanovených podmínek.


III. Objednání Voucheru

1. Nabídka Vocuheru je aktivní jejím zveřejněním na Stránce. Trvání Nabídky, tj možnosti zakoupit Voucheru je stanoveno dohodou mezi Poskytovatelem a Zprostředkovatelem. Aktivnost Nabídky, tj vznik závazku Poskytovatele vyplývajícího z Voucheru, není limitována počtem Zákazníků, kteří si Vouchery z té které Nabídky zakoupí, není-li v konkrétní Nabídce uvedeno jinak.

2. V případě zakoupení více totožných Voucherů, bude při poskytování Plnění ze strany Poskytovatele zohledněn vždy jen jeden Voucher při poskytování aktuálního Plnění (např. Při návštěvě restaurace není možné při proplácení jednoho účtu uplatnit více než jeden Voucher, pokud Poskytovatel neurčí jinak). Voucher je možné využít pouze jednorázově, pokud Poskytovatel neurčí jinak.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Odesláním objednávky Zprostředkovateli se objednávka pro Zákazníka stává závaznou.

5. Zprostředkovatel elektronicky potvrdí objednávku nejdříve po obdržení prostřednictvím elektronické komunikace na e-mailovou adresu Zákazníka, kterou Zákazník v objednávce uvedl.

6. Proces tvorby vystavení objednávky Zákazníka sestává z následujících kroků:

a) výběr Voucheru a kliknutí na tlačítko "Objednat se závazkem zaplatit"

b) v sekci "Potvrzení objednávky" Zákazník:

o uvede svůj e-mail,

o zvolí způsob platby (od tohoto se odvíjí i způsob doručení Voucheru),

o vyjádří svůj ne / souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami,

o vyjádří svůj ne / souhlas se zpracováváním osobních údajů v souladu se

zněním zákona 122/2013 Sb. o osobních údajích platném znění,

o vyjádří svůj ne / souhlas se zasíláním nových slev e-mailem.

7. Každé objednávce je přiděleno evidenční číslo. Při komunikaci se Zprostředkovatelem a při úhradě uvádí Zákazníka číslo objednávky / Voucheru.

8. Objednávku může Zákazník odvolat e-mailem doručeným Zprostředkovateli, jestliže toto odvolání dojde Zprostředkovateli spíše než Zprostředkovatel provede akceptaci objednávky postupem podle Obchodních podmínek. Objednávka se zrušuje iv jiných případech podle Obchodních podmínek.

9. V případě, že se na aktivaci Nabídky vyžaduje objednání a koupě Voucheru určitým počtem Zákazníků, a tento počet se po dobu trvání Nabídky nedosáhne, Objednávka a / nebo koupě Voucheru se zruší. Uhrazené ceny za Vouchery, při kterých nedošlo k aktivaci Nabídky, budou Zákazníkovi vráceny na účet, ze kterého zrealizoval uhrazení ceny za Voucher, a to do 15 dnů od zrušení koupě Voucheru. Skutečnost, že se na aktivaci Nabídky vyžaduje objednání a koupě Voucheru určitým počtem Zákazníky, musí být výslovně uvedena v dané Nabídce.

10. Zákazník prohlašuje, že je způsobilý k uzavírání takových smluv přes internet. V případě, že Nabídka Poskytovatele je spojena s prodejem alkoholu, tabáku a tabákových výrobků a erotických pomůcek, Zákazník může zrealizovat nákup Voucheru a využít slevu, jen když má více než 18 let. Zákazník také prohlašuje, že splňuje i jiné podmínky uvedené v konkrétní nabídce a Zprostředkovatel neodpovídá, pokud zákazník uvede nesprávné údaje při zakoupení Voucheru.

11. Zákazník nesmí využívat Stránku na získání kontaktu na Poskytovatele předvádějícího Zboží a Služby na Stránce za účelem uskutečnění nákupu mimo Stránky Zprostředkovatele, přímo u Poskytovatele.

12. V případě, že Zákazník vystupuje při koupi Voucheru v postavení osoby povinné k dani tj obstarává Voucher pro účely podnikání, má povinnost oznámit tuto skutečnost Poskytovateli ihned po zakoupení Voucheru na emailovou adresu Poskytovatele uvedenou v Nabídce. V oznámení ve smyslu předchozí věty Zákazník uvede své fakturační údaje (obchodní jméno, IČO, DIČ, IČ DPH místo podnikání), číslo Voucheru a datum úhrady Voucheru. Pokud skutečnost ve smyslu první věty Zákazník Poskytovateli neoznámí, deklaruje že není osobou povinnou k dani přičemž tímto není nijak dotčeno právo Zákazníka na obdržených daňového dokladu od Poskytovatele po využití Voucheru.

13. Daňové doklady ve vztahu ke koupi Voucheru vydává jako jejich prodejce Poskytovatel. Zákazník bere na vědomí, že Zprostředkovatel je jen Zprostředkovatelem, není prodejcem či poskytovatelem Plnění či Voucheru.


IV. Dodání Voucheru

1. Za doručení Voucheru Zákazníkovi se považuje:

doručení e-mailu, jehož přílohou je Voucher, který byl uveden v objednávce,
poštou na adresu uvedenou v objednávce Zákazníka při způsobu platby na dobírku.
2. Cena za doručení Voucheru se mohou měnit v závislosti na cenách příslušného provozovatele. Aktuální cena za doručení je vždy uvedena v objednávce při výběru způsobu doručení.

3. Vytištěný Voucher je způsobilým dokladem o právech vyplývajících z Voucheru.


V. Podmínky použití Voucheru

1. Podmínky použití Voucheru (hlavně doba jeho platnosti) jsou uvedeny přímo na něm, nebo v nabídce zboží či služby na Stránce a Zákazník se zavazuje je dodržovat.

2. Podmínkou použití Voucheru Zákazníkem je uhrazení jeho ceny v plné výši.

3. Zákazník je povinen uvést úplné, pravdivé a správné údaje nezbytné pro správné a včasné doručení kupónu. Zákazník je povinen odkontrolovat správnost vybraných dat a údajů v procesu objednávání Voucheru před jejich definitivním odesláním Provozovateli.

4. V rámci jedné objednávky (tj. V rámci jednoho čerpání výhod plynoucích z Voucheru u Poskytovatele) může Zákazník objednat jen jeden Voucher, pokud Poskytovatel (Provozovatel v nabídce) nestanoví jinak. Stejně tak pokud Poskytovatel nestanoví jinak, je možné Voucher použít jen jednou.

5. Voucher je přenosný, není vázán na konkrétního Zákazníka, pokud v nabídce není stanoveno jinak.

6. V případě, že Zákazník vymění Voucher za nižší než jeho původní hodnotu (pokud je to možné), nemá nárok na doplacení hodnoty Voucheru nebo nový Voucher na zbytek hodnoty původního bez předchozího souhlasu Poskytovatele, příp. Zprostředkovatele.

7. Po uplynutí doby platnosti Voucheru ztrácí Zákazník nárok na dodání zboží či poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny, závazek Poskytovatele uplynutím doby platnosti Voucheru zaniká.

8. Zprostředkovatel ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení Voucheru.


VI. Platební podmínky a ceny za Voucher

1. Cena nabízeného zboží / služby je vždy uvedena v nabídce na Stránce v rámci uvedené slevy, která je poskytována Poskytovatelem.

2. Zákazník je povinen zaplatit za Voucher kupní cenu ve smyslu pokynů od Zprostředkovatele.

3. Platba za Voucher může být uskutečněna následujícími způsoby:

Platba platební / kreditní kartou - platbu uskuteční Zákazník kartou podle instrukcí, které obdrží při objednávání Voucheru,
Platba bankovním převodem - platbu uskuteční Zákazník bankovním převodem podle instrukcí, které obdrží e-mailem po objednání Voucheru,
Platba formou PayPal (možná pouze při Objednávce nad 15,01 eur) - platbu uskuteční Zákazník formou PayPal podle instrukcí, které obdrží při objednávání Voucheru,
Platba na dobírku (možná pouze při Objednávce nad 15,01 eur) - zásilka s Voucherem bude Zákazníkovi vydána až po zaplacení příslušné částky na poště.
4. Cena za nabízené zboží nebo službu je vždy uvedena na Stránce v rámci uvedené poskytované slevy. Zákazníkovi vzniká povinnost zaplatit kupní cenu uveřejněnou na Stránce Zprostředkovatele za Voucher, který si objednal a Zprostředkovateli vzniká povinnost doručit zákazníkovi objednané Voucher.


VII. Odpovědnost Zprostředkovatele

1. Informace o původních cenách (před slevou) a slevách uvedených na Stránce jsou poskytovány na základě informací získaných od Poskytovatele a Zprostředkovatel tak nenese odpovědnost za jejich správnost. Zprostředkovatel vždy v dobré víře bere informace od Poskytovatele o cenách jako pravdivé.

2. Poskytovatel jako dodavatel Voucheru jakož i dodavatel Plnění je zodpovědný:

a. za kvalitu a rozsah Plnění,

b. za dodání Plnění,

c. za naplnění práv Zákazníka z Voucheru,

d. za pravdivost a úplnost Nabídky a

e. za plnění všech práv Zákazníka vyplývajících Zákazníkovi z platných právních předpisů, a to jak v souvislosti s koupí Voucheru jakož iv souvislosti a poskytováním Plnění.

3. Zprostředkovatel neodpovídá za věci podle bodu 2 tohoto článku, co Zákazník bere na vědomí. Zprostředkovatel odpovídá pouze za řádné a včasné dodání Voucheru způsobem dle těchto VOP.

4. Zákazník je vzhledem k výše uvedené povinen svá práva, zejména z odpovědnosti za vady, zda případné reklamace uplatňovat přímo u Poskytovatele.

5. Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí slevy u Poskytovatele, neboť Zprostředkovatel o slevách prostřednictvím svých internetových stránek pouze informuje.

6. Zprostředkovatel neodpovídá také za žádné škody vzniklé v souvislosti s použitím služby / zboží.

7. Zprostředkovatel odpovídá pouze za zprostředkovatelskou činnost vykonávanou pro Poskytovatele, jakož i za správné platby od Zákazníků a získávání údajů potřebných pro uzavření smlouvy.

8. Zprostředkovatel upozorňuje, že některé Plnění, které mohou být poskytnuty na základě Voucheru, mohou být nebezpečné (jako například adrenalinové sporty apod.) A je plně na uvážení Zákazníka, zda o Plnění projeví zájem.

VIII. Reklamace

1. Zprostředkovatel vyřizuje reklamace v souladu s právními předpisy Slovenské republiky, zejména zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění, zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník a platnými právními předpisy SK.

2. V případě, že Zákazník ve lhůtě podle těchto Obchodních podmínek neobdrží Voucher, nebo Voucher obsahuje jiné podmínky než byly podmínky uvedené na Stránce, příp. Voucher bude mít jiné vady, Zákazník může vady reklamovat.

3. Zákazník je povinen reklamaci podat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení Voucheru. V případě pokud Voucher nebyl doručen, začíná běžet lhůta pro podání reklamace v poslední den, kdy měl být Voucher doručen.

4. Zákazník je povinen reklamaci podat písemně na adresu helpdesk@morezliav.sk.

5. Při uplatnění reklamace Provozovatel Zákazníkovi e-mailem potvrdí uplatnění reklamace.

6. Provozovatel je povinen reklamaci vyřídit do 30 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. V případě, že reklamace v této lhůtě nebude vyřízena, je Zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit.


IX. Odstoupení od smlouvy

1. Zprostředkovatel má právo odstoupit od smlouvy zejména z důvodu, že Objednávku nebylo možné potvrdit, zejména pro chybně uvedenou e-mailovou adresu nebo jiné technické problémy s doručením potvrzení objednávky, které nezpůsobil Zprostředkovatel.

2. Zprostředkovatel má právo stáhnout nabídku ze stránky, pokud zjistí, že informace nebo údaj uvedený v nabídce je nesprávný, neúplný nebo vadný nebo má nabídka jinou vadu. V takovém případě Poskytovatel okamžitě podnikne vše, aby kontaktoval Zákazníka, který na základě takové nabídky koupil Voucher. V případě, že Zákazník zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny a nemá zájem použít zaplacenou cenu na koupi jiného Voucheru, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 7 pracovních dní.

3. V případě, že Poskytovatel nedodá objednané zboží či neposkytne objednanou službu z důvodů na jeho straně, a to ani po písemné výzvě Zákazníka má Zákazník právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené částky.

4. Zákazník / Spotřebitel má právo i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Voucheru.

Zákazník může odstoupit od smlouvy jedině v případě, že zakoupený Voucher u Poskytovatele ještě nepoužil.

5. Zákazník / Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání Voucheru, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Poučení o právu Zákazníka / Spotřebitele odstoupit od smlouvy:

Podle zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů Spotřebitel má právo i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Voucheru. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání Voucheru, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

            Pokud Zprostředkovatel poskytl Spotřebiteli informace o možnostech odstoupení podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů až dodatečně, nejpozději však do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle předchozího odstavce, lhůta na odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Zprostředkovatel dodatečně splnil informační povinnost.

            Pokud Zprostředkovatel neposkytl Spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů ani v dodatečné lhůtě nejpozději však do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle prvního odstavce, lhůta na odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle prvního odstavce.


6. Zákazník / Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v písemné podobě na adresu Kalinkovo ​​578, 900 43 Kalinkovo, Slovenská republika nebo prostřednictvím elektronické komunikace na adresu helpdesk@morezliav.sk (dále jen "oznámení o odstoupení od smlouvy").

7. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odeslány Zprostředkovateli nejpozději v poslední den 14-denní lhůty, která začíná běžet ode dne převzetí Voucheru.

8. Při pochybnostech o doručení se Zákazníkům / Spotřebitelům odeslané oznámení o odstoupení od smlouvy považuje za doručené uplynutím času přiměřeného použitému způsobu doručování, pokud Zákazník umí prokázat jeho odeslání na adresu, kterou Zákazníkovi - v souladu se svými zákonnými povinnostmi - oznámil Zprostředkovatel nebo na adresu , jejíž změna byla Zákazníkovi náležitě oznámena prodávajícím po uzavření smlouvy.

Pokud poštovní zásilku, jejímž obsahem je oznámení o odstoupení od smlouvy, nelze dodat Zprostředkovateli, z důvodů uvedených v § 34 odst. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 324/2011 Sb. o poštovních službách ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznámení o odstoupení od smlouvy se považuje za doručené dnem jeho odeslání prodávajícímu na adresu, kterou Zákazníkovi - v souladu se svými zákonnými povinnostmi - oznámil Zprostředkovatel nebo na adresu, jejíž změna byla Zákazníkovi náležitě oznámena prodávajícím po uzavření smlouvy.

9. Důkazní břemeno o uplatnění práva odstoupit od smlouvy ponese Zákazník.

10. Pokud Zprostředkovatel prokazatelně zjistí, že Zákazník Voucher, který je předmětem kupní smlouvy, od které Zákazník odstoupil nebo chce odstoupit, již platně použil, nevrátí Zákazníkovi kupní cenu av případě, že ji Zákazníkovi už vrátil, Zákazník má právo požadovat její uhrazení. V případě, že Zprostředkovatel odmítá Zákazníkovi vrátit kupní cenu z důvodu použití Voucheru neprodleně Zákazníkovi předloží věrohodný důkaz, který proklamuje tuto skutečnost.

11. Zprostředkovatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit Zákazníkovi / Spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků.

Zákazník / Spotřebitel má právo dohodnout se se Zprostředkovatelem na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím Zákazníkovi / Spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky.

12. Zprostředkovatel není povinen uhradit Zákazníkovi dodatečné náklady, pokud si Spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen Poskytovatelem. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil Zákazník / Spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen Zprostředkovatelem.


Poučení Zákazníka / Spotřebitele

13. Pokud Kupující zapře uskutečnění objednávky, může být ve spolupráci s jeho internetovým providerem použita jeho IP adresa uvedená v interních statistikách stránky na ověření této skutečnosti.

14. V případě že Kupujícím je osoba mladší 15 let, všechny podmínky na sebe přebírá a je zodpovědný za jejich plnění rodič dítěte nebo jeho zákonný zástupce.

15. Je povinností majitele emailové adresy (resp. Telefonního čísla) kontaktovat Prodávajícího, pokud mu byl doručen email (resp. Sms zpráva) o registraci nebo zaevidování objednávky z adresy helpdesk@morezliav.sk, pokud takovou objednávku neučinil.


X. Ochrana osobních údajů

1. Při objednávce jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšné získání Voucheru. Poskytnuté údaje budou použity pro splnění zákonných povinností, závazků uvedených ve smlouvě av těchto Obchodních podmínkách, jako je např. vyřízení objednávky, popřípadě k vyřizování reklamací, apod.

2. Osobní údaje jsou také zpracovávány prostřednictvím elektronické databáze pro jednání nezbytné a úzce spojené s plněním povinností Zprostředkovatele a realizací smlouvy a také případně prostřednictvím třetích subjektů - zpracovatelů osobních údajů odpovědných za své jednání.

3. Zprostředkovatel zaručuje Zákazníkovi ochranu jeho osobních údajů, které zadal při registraci nebo objednávce služeb. Tyto údaje jsou chráněny na základě zákona č. 122/2013 Sb. o osobních údajích platném znění.

4. Zákazník a Zprostředkovatel se zavazují vzájemně zacházet důvěrně se všemi podklady a informacemi, které jsou výslovně označeny jako důvěrné, jejichž důvěrnost vyplývá ze zákona, nebo rozpoznatelné nejsou určeny pro třetí osobu, a tedy nebudou poskytovány třetí straně, přičemž údaje budou použity pouze při vzájemné komunikaci, případně při správě objednaných služeb.

5. Zákazník prohlašuje, že osobní údaje uvedené v objednávce jsou správné a pravdivé.


XI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky používání jsou platné a účinné od 10. 10. 2014.

2. Na vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami se vztahují právní předpisy platné v České republice, zejména občanský zákoník a zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů.

3. Obchodní podmínky jsou platné a zavazují ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce Zprostředkovatel a lze do nich nahlédnout iv sídle Zprostředkovatele.

4. Zprostředkovatel má právo změnit, upravit nebo nahradit tyto Obchodní podmínky novými s tím, že na uzavřené smlouvy se vztahují Obchodní podmínky platné v době uzavření kupní smlouvy. To neplatí, pokud změna těchto Obchodních podmínek vyplývá ze zákona a zároveň ze zákona vyplývá, že změna Obchodních podmínek se má týkat i Zákazníků, kteří již mají uzavřenou smlouvu. Opravy chyb v psaní a počtech se nepovažují za změnu Obchodních podmínek.

5. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za následky, které postihnou Zákazníka, pokud je nebude respektovat.

Souhlas Zákazníka se zpracováním osobních údajů

           Souhlasím, aby mé osobní údaje, uvedené v předmětné Objednávce zpracoval Zprostředkovatel v souladu se zněním zákona 122/2013 Sb. o osobních údajích platném znění. Uzavřením Smlouvy / Objednávky uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v předmětné Smlouvě / Objednávce. Zákazník odpovídá za úplnost, pravdivost a správnost údajů, které poskytl za účelem uzavření Smlouvy / Objednávky. Při zpracování osobních údajů je Zprostředkovatel povinen dbát na to, aby zachovávala mlčenlivost o všech osobních údajích osob ve smyslu zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost osobních údajů, taktéž je povinna dbát na to, aby Zákazník neutrpěl újmu svých práv, zejména na právě o zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života. Tato povinnost platí do doby, kdy se chráněný údaj stane veřejně známým nebo do chvíle, kdy je jedna strana povinna tento údaj poskytnout třetí osobě na základě zákona nebo tato povinnost je uložena orgánem, který je k tomu zmocněn zákonem. Zprostředkovatel se zavazuje tuto povinnost dodržovat i po skončení smluvního vztahu se Zákazníkem.

Celkem jsme 252 417 zákazníkům ušetřili již 10 649 908.66 € nákupem 363 517 kupónů , což je 42.19 € na zákazníka

Chcete dostávat nabídky na e-mail?

Pro partnery Kontakt Obch. podmínky

Získejte nové zákazníky pro svůj biznis. Poradíme Vám, jak přilákat více klientů.

Vytvořte si slevu u nás a inzerujte ihned.